Aktuální informace
INFORMACENovinky iMěsíčník 01/19 Tržní výhled 2019 Fondový Report Komodity – bilancování roku 2018 a výhled na rok 20...

Pojištění osob

Je běžné, že domácnosti v dnešní době investují nemálo prostředků na různá pojištění. Přesto však většině z nich schází odpovídající pojistná ochrana. Nutností se proto stává pravidelná analýza Vašeho pojištění nezávislým poradcem. V souvislosti s proměnlivou dynamikou Vašich životních situací se mohou požadavky na pojistnou ochranu různit. Navíc pojišťovny své nabídky často aktualizují a lze tak získat za stejné peníze výhodnější pojistné krytí, nebo sjednat stávající pojistnou ochranu za méně peněz.

Naší filosofií je specializace na životní pojištění. Každý den jednáme s našimi klienty a konzultujeme jejich pojištění. V současné době nenajdete člověka, který nemá uzavřenou nějakou pojistnou smlouvu na sebe nebo v rodině.

Velmi často vidíme u našich potencionálních klientů nevhodně nastavené pojistné krytí nebo zcela chybějící rizika, která jim mohou zajistit zabezpečení proti nenadálým událostem. Zároveň klienta informujeme o novinkách v pojistných produktech od všech významných pojišťoven v ČR.

Naše heslo je: náš spokojený klient s dobře nastavenými pojistnými riziky s pravidelným informováním a správou jeho smluv nemá tendenci smlouvy ukončovat a tím se poškozovat. Pracujeme profesionálně, odborně a na doporučení klientů. Řídíme se zásady kodexu etiky v pojišťovnictví od České asociace pojišťoven.

Nabízíme klientovi nejvýhodnější systém rizikového pojištění dle příjmu a závazků, v konkrétní životní situaci a jeho individuálních potřeb. Rádi vysvětlíme rozdíly jednotlivých produktů na trhu a hlavně máme srovnání a zkušenosti při likvidaci pojistných událostí v úrazovém a životním pojištění. Pomáháme při hlášení událostí včetně pomoci s jejich vyplňování.

Pro klienty zajistíme:

  • zabezpečení vlastní rodiny ve finanční oblasti

  • zajištění úvěrů a hypoték

  • zabezpečení před finančními ztrátami v nemoci

  • všestranné zabezpečení před riziky po celý život

  • dopojištění zdravotního, nemocenského, důchodového pojištění

  • výběrové řízení mezi produkty životního pojištění nejvýznamnějších pojišťoven, včetně likvidace a plnění při pojistných událostech

  • zajištění přispívání zaměstnavatelem na doplňkové penzijní spoření a na soukromé kapitálové a investiční životní pojištění

  • možnost získání daňových úlev – na pojistné na životní pojištění a na doplňkové penzijní spoření až 24.000 Kč

 

Pojištění majetku a odpovědnosti

Pojištění majetku vychází ze zcela odlišné filozofie než pojištění osob. Majetek má vždy přesně danou hodnotu, a proto je povinnost si majetek pojistit přesně na tuto hodnotu. Tedy na hodnotu, za kterou bychom pořídili pojištěný majetek znovu, pokud by došlo k úplnému zničení, tedy tzv. totální škodě. Je-li majetek pojištěn na nižší částku, než je jeho hodnota pro znovupořízení, nazýváme tuto skutečnost podpojištěním. Podpojištění má různé dopady při různých druzích pojištění (nemovitosti, domácnosti, auta, chaty, byty...). Vzhledem k tomu, že při pojistné události je pojistné plnění závislé na rozsahu škody, podle něhož je spočítána částka k výplatě, nazývá se toto pojištění pojištěním škodovým.

Není možné, aby si vlastník pojistil nemovitost méně, např. pokud by usoudil, že kdyby mu dům shořel, stačila by mu nižší částka, protože by si postavil menší dům. A pokud si takto někdo nemovitost pojistí, případně si starou pojistku neupraví, je to vše považováno za tzv. podpojištění. Podpojištění má vliv na pojistné plnění i v případě, že dojde k menší škodě. Pokud by např. živel poničil střechu a nemovitost by byla pojištěna jen na polovinu reprodukční hodnoty, pak by majitel dostal jen polovinu výše aktuální škody. Krácení pojistného plnění je vždy v poměru k podpojištění. Tolerance podpojištění se pohybuje mezi 10 až 15 %.

Pod pojmem pojištění majetku řadíme:

a) domácnost - celý soubor zařízení domácnosti (živelné události, odcizení, vandalismus)

b) staveb (RD, chata, budovy) a jejich stavebních součástí (živelná událost, odcizení, vandalismus)

c) havarijní - automobil nebo jiné motorové vozidlo včetně příslušenství (poškození, odcizení, zničení)

d) průmyslových a podnikatelských rizik (živelní a strojní pojištění)

e) zemědělských rizik (pojištění plodin, zvířat, lesů)

f) úvěrové pojištění (hrazení ztrát v případě nesplacení poskytnutého úvěru)

 

Dále do tohoto sektoru pojištění patří pojištění občanské odpovědnosti. To se vztahuje na všechny členy, kteří v domácnosti žijí, tedy děti (nevýdělečně činné) i dospělé. Ve většině případů dnes již pojištění občanské odpovědnosti zahrnuje i pojištění drobného (nikoliv chovného) zvířectva. Pes může např. způsobit nehodu aut vběhnutím do vozovky.